ورزشگاه کالینینگراد

شهر کالینینگراد
سال ساخت ۲۰۱۵
ظرفیت ۳۵٫۰۰۰

ورزشگاه ولگوگراد

شهر ولگوگراد
سال ساخت ۲۰۱۵
ظرفیت ۴۵٫۰۰۰

ورزشگاه یکاترینبورگ

شهر یکاترینبورگ
سال ساخت ۱۹۵۷
ظرفیت ۳۵٫۰۰۰

ورزشگاه فیشت

شهر سوچی
سال ساخت ۲۰۱۳
ظرفیت ۴۸٫۰۰۰

ورزشگاه کازان

شهر کازان
سال ساخت ۲۰۱۳
ظرفیت ۴۵٫۰۰۰

ورزشگاه نیژنی نووگورود

شهر نیژنی نووگورود
سال ساخت ۲۰۱۵
ظرفیت ۴۵٫۰۰۰

ورزشگاه لوژنیکی

شهر مسکو
سال ساخت ۱۹۵۶
ظرفیت ۸۰٫۰۰۰

ورزشگاه سامارا

شهر سامارا
سال ساخت ۲۰۱۴
ظرفیت ۴۵٫۰۰۰

ورزشگاه روستوف

شهر روستوف-نا-دونو
سال ساخت ۲۰۱۴
ظرفیت ۴۵٫۰۰۰

ورزشگاه اسپارتاک

شهر مسکو
سال ساخت ۲۰۱۰
ظرفیت ۴۵٫۰۰۰

ورزشگاه سن پترزبورگ

شهر سن پترزبورگ
سال ساخت 2012
ظرفیت ۶۷٫۰۰۰

ورزشگاه موردوویا

شهر سارانسک
سال ساخت ۲۰۱۰
ظرفیت ۴۴٫۰۰۰